កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំបាតុភូតផ្គររន្ទះ ខ្យល់កន្រ្តាក់ ចាប់ពីស្អែកទៅ

1


ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឱ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ ២៦ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ដោយតំបន់ខ្លះ ភ្លៀងធ្លាក់តិច មធ្យម បង្គួរ និងច្រើន រួមទាំងមានបាតុភូតផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្តាក់ផងដែរ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ប្រភពដើម