ក្រសួងសុខាភិបាល ច្រានចោលទាំងស្រុង ការចុះផ្សាយរបស់វៀតណាម ថាបុរសជាតិវៀតណាមមានកូវីដ-១៩ ចេញពីកម្ពុជា

4


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ច្រានចោលទាំងស្រុង នូវការចុះផ្សាយរបស់កាសែតវៀតណាម ស្តីពីករណីបុរសនជាតិវៀតណាម មានវីរុសកូវីដ-១៩ ចេញពីកម្ពុជា ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសលម្អិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖ប្រភពដើម