គាំទ្រ ស៊ែ១! សមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានចុះបញ្ឈប់ទីតាំងផឹកស៊ីចាក់ធុងបាស់ឡូឡា បង្កសម្លេងរំខាន ដល់អ្នកជិតខាង

6


ក្រុមការងារព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅតែបន្តសហការជាមួយខណ្ឌប៉ុស្តិ៍ ដើម្បីចុះដល់ទីតាំងដែលផឹកស៊ីចាក់ធុងបាស់ឡូឡា បង្កសម្លេងរំខាន ដែលបង្កឲ្យអ្នកជិតខាងមិនអាចសម្រាកបាន ដោយធ្វើការណែនាំអប់រំ និងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះ

 ប្រភពដើម