ចូលរួមអបអរ! ពេលនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​កូរ៉េ​បង្កើត​ជោគជ័យ​វ៉ាក់សាំង Corona 19 និង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ដើមខែ​មិថុនា​

11


ចូលរួមអបអរ! ពេលនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​កូរ៉េ​បង្កើត​ជោគជ័យ​វ៉ាក់សាំង Corona 19 និង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ដើមខែ​មិថុនា​ – CEN