ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន មានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា ម្នាក់ថ្មី!

1


មានករណី ឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី១ករណីជាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៦ឆ្នាំ បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាស៖ប្រភពដើម