ធ្លាប់ត្រូវឪពុកម្ដាយបដិសេធមិនឲ្យស្រលាញ់គ្នា ព្រោះពិការទាំង២នាក់ តែមិនចុះចាញ់រហូតជោគជ័យ

10


ការអប់រំក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បានក្លាយជាអ្វីដែលមិនសូវសំខាន់នៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ មិនដូចកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុន។

The post ធ្លាប់ត្រូវឪពុកម្ដាយបដិសេធមិនឲ្យស្រលាញ់គ្នា ព្រោះពិការទាំង២នាក់ តែមិនចុះចាញ់រហូតជោគជ័យ appeared first on Angkor Fresh News.