សារមន្ទីរនានានៅកម្ពុជា នឹងបើកដំណើរការជូនភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិឡើងវិញ

2


យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នេះឲ្យដឹងថា សារមន្ទីរនានានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការ ជូនភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិបានចូលទស្សនាឡើងវិញ ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសលម្អិតខាងក្រោម៖

ប្រភព ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រភពដើម