អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ណែនាំហាងបាយមាន់ឆ្ងាញ់ ៩កន្លែង នៅវាលរេញ

1


នៅវាលរេញមានហាងបាយមាន់ ៩ កន្លែង ដែលបានរៀបចំដ៏មានឱជារសដ៏ឈ្ញុយ ឆ្ងាញ់ និង អនាម័យល្អ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាហាងបាយមាន់ឆ្ងាញ់ទាំអ ៩កន្លែង នៅវាលរេញ ដែលណែនាំដោយអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុផ្ទាល់តែម្តង៕

១. ជាហេងឡុងមាន់អាំង
២. វាលមាសមាន់អាំង
៣. អន្លក់ផ្ទះយាយ
៤. បាយមាន់អាំង
៥. ខៀវ ថុង
៦. មាន់អាំងវាលរេញ
៧. ៧២លីហួរ
៨. ស្ពានបន្ទាយប្រិយស្រីលក័្ខ
៩. ពូយ៉ាមាន់អាំងប្រភពដើម